Hướng dẫn share folder trong mạng LAN nội bộ.

 01/12/2021  Đăng bởi: Viet Render

Đầu tiên ngồi vào máy cần share
01. Vào thư mục c:\user, xem tên user là gì và lấy giấy ghi lại tên user.

02. Vào start -> run (bấm phím tắt cửa sổ window + r) gõ cmd.

03. Gõ IPconfig bấm enter và lấy giấy ghi lại dòng ipv4.

04. Chuột phải lên thư mục cần share chọn properties.

05. Chọn sharing chọn advanced sharing tik vào share this folder chọn permissions chọn everory one chọn full control chọn apply chọn ok.

06. Chỉnh theo video để bỏ password trắng.

07. Chỉnh theo video để chuyển theo chế độ mạng public

08. Chỉnh theo video để thay đổi tùy chỉnh advance sharing

Ngồi vào máy cần copy dữ liệu vào

01. Vào start -> run (bấm phím tắt cửa sổ window + r) gõ \\ip của máy đã ghi ở trên

02. Gõ User đã ghi ở trên

03. Nếu có password thì gõ vào, không có thì bỏ qua.

04. Chỉnh theo video để bỏ password trắng

05. Chỉnh theo video để chuyển theo chế độ mạng public

06. Chỉnh theo video để thay đổi tùy chỉnh advance sharing

Viết bình luận của bạn: